Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Nedre Adventdalen - et område med Ramsar-kvaliteter
Inlegg i Svalbardposten nr. 25 - 26. juni 2015

Under vårtrekket, i mai og tidlig i juni, er nedre Adventdalen det viktigste rasteområdet for kortnebbgjess og vadefugl på Svalbard.

Knapt andre steder i verden er det registrert så store ansamlinger av fjæreplytt som her! På det meste kan mer enn 2000 fjæreplytter beite samtidig i deltaet.

I nedre del av Adventdalen med vekt på Fivelflyene, beiter mer enn 10 000 kortnebbgjess årlig under vårtrekket. I løpet av de senere år har også ringgåsa et betydelig tilhold her, mens hvitkinngjess dominerer området i mytetiden hvor det på det meste er mer enn 2000 gjess.

Tilsammen er det registrert 74 forskjellige arter vannfugl i Adventdalsdeltaet, hvorav hele 25 vadefuglarter. Totalt i Adventfjorden og Adventdalen opp til Foxdalen/Helvetiadalen, er det registrert tilsammen 94 arter vannfugl.

Adventdalsdeltaet og Fivelflyene er hovednavet i dette området. Ingen andre lokaliteter på Svalbard kan vise til samme artsmangfold for vannfugl. Dette er ett av de aller viktigste områdene for vadefugler og ferskvannsfugl på Svalbard.


Ringgås i Adventdalsdeltaet. Ærfugl i bakgrunnen.

Hvorfor er dette området så verdifullt?
På Svalbard finnes mange store fjæreområder og elvedelta som er viktige for vannfugl. Under vårtrekket for vadefuglene er elvedeltaene i all hovedsak islagt, med unntak av Adventdalsdeltaet. Både Reindalsdeltaet, Grøndalsdeltaet og Sassendeltaet er islagt i mai.

Vannfuglene som kommer på våren har hatt en lang flytur og er avhengige av å finne god føde før de kan gå til hekking. I Adventdalsdeltaet og nedre del av Adventdalen finner mengder av fugl mat før mange av dem trekker videre til andre deler av Svalbard. 

  • Verdien av området henger sammen med de rike partiene av fukt/sumptundra i nedre deler av Adventdalen, hvor Fivelflya peker seg ut som det viktigste området. Dette området har høyere kvaliteter på forekomst av enkelte fuglearter enn i noen av de vernede områdene på Svalbard. Dette gjelder spesielt rødlistearten myrsnipe. Trolig hekker mer enn 80 % av totalpopulasjonen på Svalbard her. Myrsnipene beiter i Adventdalsdeltaet hele sommerhalvåret.
  • Øvrige rødlistearter: Femten andre rødlistearter har også tilhold i området. Årlig raster/beiter ringgås, sandløper, polarsnipe, sandlo, polarsvømmesnipe og heilo i sommerhalvåret og da spesielt under trekktidene. De tre sistnevnte artene hekker også i nærområdene rundt deltaet. Praktærfugl, polarmåke og krykkje har et betydelig tilhold i deltaet både som raste- og næringssøksområde i store deler av sommerhalvåret. Noen ismåker besøker området tilnærmet daglig i mindre antall i perioder under vår og forsommer, samt at svømmesnipe, steinvender og fjelljo opptrer nesten årlig i området og da fortrinnsvis under vårtrekket. Polarlomvi fisker i stort antall i sjøområdet utenfor deltaet. Enkeltindivid av sabinemåke blir årlig sett i Adventfjorden og er sett en rekke ganger i deltaet.
  • Fjæreplytt er en ”ansvarsart” for Svalbard, siden en vesentlig andel av verdenspopulasjonen hekker her. Det er internasjonalt kjent at arktiske vadefugler er i tilbakegang. Blant annet i Skottland, et av de stedene fjæreplyttene fra Svalbard overvintrer, er det registrert en betydelig nedgang av overvintrende fjæreplytt.

Fjæreplytt i Adventdalsdeltaet.

Ramsar-status gis til allerede vernede og spesielt rike våtmarksområder som har internasjonal betydning for bevaring av arter og naturtyper. Svalbard har fra før ni slike verneområder.

Vern av nedre del av Adventdalen og Adventdalsdeltaet har ikke blitt fremmet av myndighetene fordi dette kunne hindre gruvedriften. Gruvedriften i Longyearbyområdet ser ut til å gå mot en gradvis avvikling. Den viktigste verdien for en framtidig sysselsetting i Longyearbyen er den rike naturen i nærområdet. I denne omstillingsfasen er det viktig å ta strategiske grep for å sikre varig framtidsrettet næringsaktivitet. Naturbasert turisme er en slik næring.

Vern av Adventsdaldeltaet og nedre del av Adventdalen vil bidra sterkt til å ta vare på et rikt naturområde med et unikt fugleliv, og Ramsar-status vil gi oppmerksomhet med positive ringvirkninger for reiselivet. En av de største nisjene innen naturbasert turisme er fugleturisme. Globalt er trenden at vern og turisme arbeider sammen.

Det er foreslått utfylling av et svært viktig område av Adventdalsdeltaet. Et slikt inngrep vil vitne om dårlig forvaltning av et av de rikeste fugleområdene på Svalbard.

Planlagt utfylling på sørsiden av deltaet berører en relativt liten del av deltaet. Likefult gjelder deler av den planlagte utfyllingen et område som er spesielt viktig beiteområde under visse perioder av flo og -fjærekretsløpet og under spesielle is-, vind-, og værsituasjoner.


Styret i Longyearbyen Feltbiologiske Forening - LoFF

Atle Brekken
Bjørn Frantzen
Stig Hammer
Øystein Varpe


Last updated: 26. juni 2015

Kontakt webmaster