Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Sørkappøya

Høstmigrasjon Observasjonshytta RingmerkingEkspedisjon 2009

 Registrering av høstmigrasjon
I 2006 og 2007, LoFF har hatt  ekspedisjoner til Sørkappøya og Sørkapplandet. Målet med ekspedisjonene er å kartlegge fugletrekket, registrere tidsmønstret og fange opp sjeldne arter.

Det er ikke tidligere utført noen systematiske registreringer av høsttrekket på Svalbard. Man kan ikke sette seg i en bil og kjøre til Sørkappøya. Båt eller helikopter er eneste mulighet. Et nært samarbeidet med NP og Sysselmannen er forutsetning for å kunne gjennomføre feltarbeid utenom bosetningene. LoFF vil prøve å rekruttere mannskap som arbeider uten lønn, Sysselmannen stiller med transport og NP med feltutstyret. På denne måten er det mulig å gjennomføre selv omfattende feltprosjekter.


Ringgås under trekk ved Sørkappøya (Foto: Oddvar Hagen)

Faglig bakgrunn
Det eksisterer relativt lite kunnskap om trekkbevegelser hos fugl på Svalbard.
Dette gjelder både trekkruter, trekktider, rasteplasser og hvilke bestander som bruker Svalbard som mellomstasjon. Videre er det for mange arter manglende kunnskap om bestandsstørrelser og i hvilken grad artene på Svalbard utgjør en egne delbestander eller om det er snakk om fellesbestander med Grønland i vest eller Franz Josef Land (Russland) i øst.

Fuglelivet på Svalbard er under press fra flere menneskeskapte påvirkningsfaktorer. En av de viktigste framtidige påvirkningene er klimaendringer som følge av global oppvarming. Som følge av klimaendringer forventes det bl.a. at de arktiske økosystemene vil bli ”skjøvet nordover”. Dette vil medføre endringer i arters utbredelse og forekomst, trekkruter og trekktider, og sørlige arter vil ekspandere nordover. Kunnskap om hvilke endringer man kan forvente seg og på hvilke måte disse endringene vil skje, er et høyt prioritert kunnskapsområde for norske myndigheter.

Sørkapplandet med Sørkappøya utgjør det sydligste punktet på Svalbard, hvis en ser bort i fra Bjørnøya. Dette har lenge vært antatt at dette området utgjør en av de viktigste trekklokalitetene for mange fuglearter på Svalbard. Ut i fra dagens kunnskap fremstår Sørkapplandet som trolig det beste området for å drive trekkfuglstudier på Svalbard. Hensikten med slike studier vil være å kartlegge trekkbevegelser hos fugl på Svalbard, herunder kartlegging av:

- trekktidspunkt (start, slutt) og endringer i dette over tid
- trekkforløp (antallsmessig)
- trekkruter og overvintringsområder gjennom fangst og ringmerking
- bestandsstørrelser
- nye arters opptreden på Svalbard

Et fokusert studie knyttet til trekkende arter på Sørkapplandet vil bidra til å øke kunnskapen om fuglelivet på Svalbard betydelig, og videre bidra til økt kunnskap om fuglelivet i regionen.


Observasjonshytte på Sørkappøya
LoFF planlegger å bygge en observasjonshytta på 'Høyde 15' - det høyeste punktet på øya. Hytta skal ha observasjonsvinduer i alle himmelsretninger og skal kunne brukes for registrering av trekkfugl på om våren og høsten. Hytta vil eies av Norsk Polarinstitutt.


Den nye observasjonshytta skal erstatte den hvite plastbrakka (til høyre) på høyde 15 (Foto: C. Hübner).


Ringmerking av fjæreplytt
Høsten 2007 har LoFF ringmerket over 800 fjæreplytt i 10 dager i begynnelsen av september. Les mer om prosjektet her: Ringmerking - Fjæreplytt. Prosjektet er et sammenarbeid med Norsk Polarinstitutt.


En fjæreplytt får sin personlig ring (Foto: P. Krokan).

Sørkapp ekspedisjon 2009
LoFF har i samarbeid med Norsk Polarinstitutt (NP) et forprosjekt knyttet til vurdering av Sørkappøya som en mulig fremtidig lokalitet for overvåkning av et utvalg fuglearter på Svalbard - særlig under høsttrekket.

Høsten 2006 og 2007 gjennomførte medlemmer av LoFF de første feltarbeidene på Sørkappøya (se rapportene Sørkapp høst 2007 og Sørkapp høst 2006). Denne høsten er LoFF ansvarlig for studentene Ola Nordsteien og Kjetil Sigvaldsen som  gjennomfører et lengre feltopphold på øya som en del av deres hovedfagsstudie (les mer om prosjektet her).

Prosjektet er økonomisk støttet av Direktoratet for naturforvaltning. NP bistår med mye av feltutrustningen samt utsetting.

Feltpartiet ankom Sørkappøya morgenen 6. juli og har opprettet leir ca 200 meter nord for Trondsenneset (mellom sjøen og sørenden av Lomtjønna).


Det røde punktet viser teltleirens posisjon.


Teltleiret på Sørkappøya (Foto: Atle Coward Markussen)

Tang og tare
Det er også i år mengder med tang og tare som er skylt opp på strendene på østsiden av øya. Mengden av tang er viktig for å få gode betingelse for tilhold av vadefugl og dermed gode muligheter for fangst ved hjelp av ruser og mistnett.

Bjørnebesøk
De første dagene var det en del drivis rundt øya og en rekke isbjørn i farevannet. Omkring ti bjørner er observert ved leiren og en del av dem har man vært nødt til å skremme. Leiren og fangst-teltet er godt sikret med snublebluss. Videre er all mat godt innpakket og skjermet med doble snublebluss.

Kontakt
Sentrale personer i LoFF har daglig kontakt med feltlaget gjennom satellittelefon. De har lyttetid hver kveld mellom kl. 21.00 og 22.00. De som ønsker å komme i kontakt med feltlaget, kan ta kontakt med Georg Bangjord (900 250 56) eller Bjørn Frantzen (915 411 88).

LoFF håper etter hvert å få etablert bedre kommunikasjon slik at det skal være mulig å sende bilder og e-post fra Sørkappøya.

Artsobservasjoner og nyheter
De mest nevneverdige artsobservasjonene vil fortløpende legges ut på Artsobservasjoner.no. Videre har vi opprettet et eget oppslag med resultater etter hvert som fangsten skrider fram: www.svalbardbirds.com/Sorkappoya-filer/sorkappoya.htm.

Les rapporten fra feltarbeidet her: www.loff.biz/LoFF_rapporter.html#sorkapp09


Slik ser fangstfeltet på tangvollen ut. Det brukes hovedsakelig ruser, i bakgrunnen kan det ses mistnetter.


Ola og Kjetil i felt på Sørkappøya (Foto: Atle Coward Markussen)


Status:
Sørkappekspedisjon:
I 2009, to studenter skal være på Sørkappøya i 2-3 måneder for å observere høstmigrasjonen og ringmerke fjæreplytt. Det er et samarbeid mellom Norsk polarinstiuttt og LoFF.

Observasjonsytta:
Bygging ble utsatt pga manglende kartlegging av mulige kulturminner i området. Dette ble gjort i løpet av sensommer 2008. Nå mangler vi finansering. LoFF har fått avslag for støtte fra Svalbard Miljøfond.

Finansering:
Registreringen av høstmigrasjonen og ringmerking 2009 er støttet av Direktoratet for Naturforvaltning.

Prosjektet om hytta er ikke støttet ennå.

Mer informasjon:
Rapporter fra Sørkappekspedisjoner
Planskisse obervasjonshytta (pdf, 617 kb)

Last updated: 13. juli 2009

Kontakt webmaster